Trường Mầm Non Thị Trấn tổ chức ngày hội  đến trường của bé năm học 2019-2020