Tuesday, 07/07/2020 - 18:55|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông
<a href="/hoat-dong-chuyen-mon" title="Hoạt động chuyên môn" rel="dofollow">Hoạt động chuyên môn</a>

Số: 179 /PGD&ĐT V/v thông báo kết quả SKKN năm học 2019-2020

Thực hiện Quyết định số 443 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 về việc thành lập Hội đồng xét Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019-2020, Hội đồng chấm Sáng kiến kinh nghiệm gồm các Tiểu ban đã tiến hành chấm, thẩm định, đánh giá, xếp loại, tổng hợp kết ...